Når en civil retssag føres, er der utallige formelle regler man skal holde styr på. Manglende iagttagelse kan skade sagen og i visse tilfælde medføre sagens afvisning. Denne artikel fokuserer på reglerne for indlevering af ekstrakt og hvad manglende iagttagelse konkret kan betyde for en sag.

 

Hvordan er formaliteterne reguleret i en civil retssag?

I civile retssager gælder Retsplejeloven, der består af mere end 1.000 paragraffer. Retsplejeloven opremser alle de formelle regler, man skal iagttage under en retssag. Det er blandt andet her, at man finder regler om hvem, der må anlægge en given sag, hvor den skal anlægges og frister for indlevering af dokumenter. I nærværende artikel sætter vi fokus på reglerne vedrørende indlevering af ekstrakt i en civil retssag.

En ekstrakt er en samling af alle sagens bilag, og det er (typisk) Sagsøgeren, der har ansvaret for at udarbejde og indlevere ekstrakten. Det er både retten og sagens øvrige parter, som skal have en version af ekstrakten. Kravet om indsendelse af en ekstrakt findes i Retsplejelovens § 357, stk. 3 for sager i 1. instans, og § 385, stk. 1 for sager i 2. og 3. instans.

Såfremt ekstrakten ikke bliver indsendt korrekt i tide, kan dette betyde, at sagen bliver afvist. Dette kan både betyde en større forsinkelse i afklaring af sagen, samt yderligere omkostninger. Det er således vigtigt, at din advokat har et indgående kendskab til de formelle regler ved en civil retssag.

 

STØTTRUP har et indgående kendskab til Retsplejeloven og fører hvert år mange sager

Med en så omfattende lov er det de færreste, der besidder et gennemgående kendskab til alle reglerne, og det kan få alvorlige konsekvenser for sagens resultat. STØTTRUP fører hvert år et stort antal sager ved domstolene, og har derigennem oparbejdet et indgående kendskab til Retsplejeloven.

Hos STØTTRUP er det en fast del af vores arbejdsproces at indlede enhver sag med at kortlægge i hvilket omfang, der kan fremsættes indsigelser baseret på sagens formaliteter. Det er ikke sjældent, at modparten har overset eller glemt at iagttage en formel regel, og sådanne forhold kan f.eks. føre til, at sagen bliver afvist hos domstolen. I sådanne tilfælde kan vi sørge for den hurtigste og mindst omkostningsfulde afklaring af sagen, og i bedste fald kan en årelang tvist ved domstolene fuldstændig afskæres.

 

STØTTRUP får sag afvist på baggrund af manglende ekstrakt fra modparten

Ved Østre Landsrets kendelse af 10. februar 2020 i sagen BS-14887/2019-OLR fik advokat Jesper Krogh Støttrup en sag afvist under hovedforhandlingen (det sidste møde i en retssag), ved at gøre gældende, at modparten ikke havde respekteret Retsplejelovens § 385, stk. 1. Argumentationen bestod i, at modparten, ved ikke at have uploaded sagens ekstrakt til minretssag.dk., ikke havde opfyldt Retsplejelovens § 386, stk. 1. Modparten havde alene indleveret ekstrakten i papirform til retten, hvilket historisk har været den korrekte måde at gøre det på.

Denne kendelse viser derfor en ændring i retstilstanden, og statuerer, at det ikke længere er tilstrækkeligt at indlevere en ekstrakt i fysisk form.

Afgørende for om hvorvidt fristen for indlevering af ekstrakt er opfyldt, er derfor tidspunktet, hvor den bliver uploaded til minretssag.dk. Denne sag er derudover et særligt strengt eksempel på hvilke konsekvenser en tilsidesættelse af Retsplejelovens regler kan få.

Reglen for ankesager findes i retsplejelovens § 385, stk. 1 og 386, stk. 1.

STØTTRUP kan hjælpe dig, hvis du skal føre en sag ved domstolene. Du er altid velkommen til at skrive til os på info@stlaw.dk eller ringe til os på tlf. +45 6110 1505. Vi er altid klar på en uforpligtende snak om din sag.

 

Kontakt os på telefon 61 10 15 05 mandag – fredag mellem kl. 09:00 – 17:00.
Eller på mail info@stlaw.dk
– Vi giver altid en gratis vurdering af din sag.