Aftaler om sort arbejde er ugyldige. Indgår du en aftale om sort arbejde, skal du være opmærksom på, at dette i mange tilfælde kan medføre, at du som bygherre helt kan slippe for at betale for det udførte arbejde, som de håndværkere eller entreprenører, du har indgået en aftale med, har lavet.

Sort arbejde defineres som arbejde, hvor der ikke udstedes fakturerer, og uden der afregnes moms – måske også uden at der betales indkomstskat af eksempelvis håndværkernes lønindkomst.

 

Christian d. 5.’s Danske Lov fra 1684

Dette følger af Christian d. 5.’s Danske Lov fra 1684, som er den ældste nugældende danske lov, hvor det i 5. bog, 1. kapitel, paragraf 2, der normalt omtales som Danske Lov 5 – 1 – 2 hedder:

2. Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet, ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saa som de indgangne ere.

På nutidsdansk betyder det, at en aftale, som man indgår frivilligt, normalt er gyldig og bindende. Det gælder dog ikke, hvis aftalen strider imod den øvrige lovgivning, eller imod ærbarhed, dvs. samfundets bindende moralnormer.

En aftale om sort arbejde strider imod den øvrige lovgivning, dvs. enten imod momsloven eller statsskatteloven og kildeskatteloven (eller begge dele). Den er dermed ugyldig pga. reglen i Danske Lov 5 – 1 – 2 (DL 5 – 1 – 2).

 

Kan håndværkeren tvinge husejeren til at betale?

Betyder det så automatisk, at den ”stakkels” håndværker, som har indgået aftale med bygherren/husejeren om, at han bygger udestuen mod kontant betaling af kr. 120.000 og uden udstedelse af fakturaer ikke via domstolene kan tvinge dig til at betale, den dag udestuen står færdig?

Ja, det gør det faktisk! Det følger nemlig, at Højesterets dom optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen i 2014, side 2434 (U.2014.2423H), at hvis man har indgået en aftale om sort arbejde, så er aftalen ugyldig.

Det kan der ikke rettes op på, ved at entreprenøren eller håndværkeren osv. senere udsteder en faktura for beløbet inklusive moms. Dette gælder heller ikke, såfremt entreprenøren eller håndværkeren garanterer, at han nok skal sørge for, at der bliver betalt moms og A-skat af den indtægt, han opnår.

Aftalen er ugyldig fra start af (ab initio), og det kan der ikke efterfølgende rettes op på, så man kan simpelthen ikke støtte ret på den.

 

Kan man rette op på fejlen ved efterfølgende at udstede en faktura?

Kan håndværkeren eller entreprenøren rette op på fejlen ved efterfølgende at udstede en faktura på kr. 120.000 + moms til husejeren? Eller kan håndværkeren eller entreprenøren sågar udstede en faktura på kr. 240.000 + moms, henset til at han nu vil have flere penge for arbejdet, når han skal betale skat af sin indkomst?

Højesteret er meget klar og grundig i sin afgørelse, og skriver i sin dom om sagen, at:

”Det må efter de afgivne forklaringer og parternes tilkendegivelser lægges til grund, at C A/S [entreprenøren] ved entrepriseaftalens indgåelse aftalte med A og B [bygherrerne], at en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms. Denne del af entreprisesummen skulle betales kontant og på en sådan måde, at beløbet ikke kom til det offentliges kendskab, hvorved selskabet kunne unddrage statskassen moms og skat i forbindelse med entreprisen.

Efter Danske Lov 5-1-2 kan en aftale efter omstændighederne være ugyldig, når den strider mod almindelig moralopfattelse, uanset om andre retsnormer er blevet overtrådt.

Højesteret finder, at bestemmelsen i Danske Lov 5-1-2 kan bringes i anvendelse, når aftalen krænker en tredjemands eller en samfundsmæssig interesse, selv om ingen af parterne ønsker aftalen tilsidesat.

Efter karakteren af den indgåede aftale finder Højesteret, at aftalen er ugyldig, jf. Danske Lov 5-1-2. C A/S under konkurs kan derfor ikke støtte et krav mod A og B på aftalen. Det kan ikke føre til et andet resultat, at konkursboet har opgjort sit krav med tillæg af moms. Det, som konkursboet har anført, om at boet ikke var part i entrepriseaftalen, og om at boet har et restitutionskrav, kan heller ikke føre til andet resultat.

Højesteret frifinder herefter A og B.”

Svaret på spørgsmålene ovenfor er nej – entreprenøren eller håndværkeren kan ikke rette op på fejlen ved efterfølgende at udstede en faktura. Som nævnt, er aftalen allerede ugyldig fra start af (ab initio).

 

Bygherren/husejeren kan ofte frifindes for håndværkerens betalingskrav

Som vi skrev i indledningen, har dommen en ret vidtgående betydning. Den betyder nemlig, at bygherren/husejeren meget ofte kan frifindes for håndværkerens eller entreprenørens betalingskrav, såfremt han kan dokumentere, at der er indgået aftale om sort arbejde. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved en lydoptagelse af aftaleindgåelsen, fremlæggelse af e-mails, SMS’er eller lignende.

Det er formentlig også en betingelse, at bygherren/husejeren ikke har betalt for arbejdet endnu, da det så er entreprenøren/håndværkeren, der forsøger at støtte ret på den ugyldige aftale vha. domstolene.

 

Hvad sker der, hvis beløbet allerede er betalt?

Hvis beløbet allerede er betalt, og husejeren nu forsøger at få det tilbagebetalt med domstolenes hjælp, må det forventes, at domstolene vil frifinde entreprenøren med henvisning til, at husejeren forsøger at støtte ret på en ugyldig aftale.

Domstolene kan også frifinde entreprenøren med henvisning til, at han har modtaget den ydelse, han har betalt for, hvorfor han ikke kan forlange, at han slipper for at betale for den.

 

STØTTRUP har vundet flere af disse sager

STØTTRUP har allerede vundet et par sager, hvor vore klienter er blevet frifundet for krav, som strider imod lov og ærbarhed, jf. DL 5 – 1 – 2, og det er et juridisk område, der er ”i vækst” som følger af Højesterets dom i U.2014.2434H.

STØTTRUP kan hjælpe dig, såfremt du er involveret i en sag om sort arbejde. Du er altid velkommen til at skrive til os på info@stlaw.dk eller ringe på tlf. +45 6110 1505. Vi er altid klar på en uforpligtende snak om din sag.

 

 

Kontakt os på telefon 61 10 15 05 mandag – fredag mellem kl. 09:00 – 17:00.
Eller på mail info@stlaw.dk
– Vi giver altid en gratis vurdering af din sag.